اقدامات لازم قبل از آنژیوپلاستی

اقدامات لازم قبل از آنژیوپلاستی

• ناشتا بودن 6ساعت قبل از عمل.
• حمام و تراشیدن موهای ناحیه کشاله ران هر دو طرف و قفسه سینه و هر دو دست.
• انجام آزمایشات قبل از عمل.
• مصرف قرص پلاویکس طبق دستور پزشک.
• مصرف قرص آسپرین طبق دستور پزشک.
• گاهی لازم است سوند ادراری جهت بیمار تعبیه گردد لازم است سوند ادراری جهت بیمار تعبیه گردد لازم به ذکر است که سوند را تحت هیچ عنوان نباید با دست بیرون کشید زیرا امکان پارهشدن مجرای ادراری و خونریزی وجود دارد.
• به همراه داشتن کلیه مدارک مربوط به بیماری الزامی است.( اعم از اکو-اسکن قلبی- تست ورزش – آزمایشات – مدارک آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قبلی – در صورت انجام عمل قلب مدارک عمل قلب).
• قرض وارفارین قطع گردد.
• متفورمین و انسولین در صورت ناشتا بودن قطع شود.